Podnikanie

Zistite kto je partnerom verejného sektora a RPVS

Viete, čo je register partnerov verejného sektora a kto a aké osoby v ňom musia byť zapísané, aby nedostali pokutu? Hlavným účelom zákona je legislatívne vymedzenie požiadaviek na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov v rámci ktorých tretia osoba prijíma plnenie z verejných zdrojov. Filozofia zákona predpokladá, že prístup k verejným zdrojom nad určité limity je podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod aj oprávnená osoba. Údaje zapísané v registri sú verejne dostupné a každá osoba sa môže oboznámiť s obsahom v ňom zapísanom.

Top-4-Factors-to-Consider-When-Choosing-a-Civil-Lawyer-Firm

Úlohou registra je najmä prispieť k zvyšovaniu transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi a to tým, že má odkryť vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú so štátom, samosprávou resp. inak čerpajú verejné zdroje.

Aby register mohol plniť svoj účel, kľúčovým je zápis skutočných koneční užívateľov výhod a nie len tých formálnych, ktorých totožnosť sa dá jednoducho zistiť z obchodného registra. Z tohto dôvodu má za správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod okrem partnera verejného sektora zodpovedať aj oprávnená osoba, ktorá je povinná postupovať s odbornou starostlivosťou. V prípade uvedenia nepravdivých informácií hrozia pre partnera verejného sektora a oprávnenú osobu pomerne prísne sankcie.

Nelspruit-legal1

Za partnera verejného sektora Lglegal.sk zákon označuje aj každého subdodávateľa iných partnerov verejného sektora, za podmienky splnenia finančných limitov. Subdodávateľ má povinnosť zápisu vtedy, ak vie alebo so zreteľom na všetky okolnosti má vedieť, že plnenia, ktoré dodáva, sú určené partnerovi verejného sektora a súvisia so zmluvou medzi verejným sektorom a partnerom verejného sektora, a teda, že sa svojim plnením podieľa na uskutočňovaní verejnej zákazky.